ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್

ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ 1

1.2018 ರಲ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿ.
ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ 1600x(0.3-3mm).200 ಮೀ/ನಿಮಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ.

2.2019 ರಲ್ಲಿ, ರುಸ್ಸಿ.
ಸ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ 1500X10mm, ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟರ್ ಕ್ವಿಕ್-ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ,
ಚಾಕು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ: 5 ನಿಮಿಷ.